Thursday, 27/02/2020 - 02:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mai Dịch

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CNVCLĐ QUẬN NĂM 2020

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn và sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước: Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; năm tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm diễn ra đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020 – 2025, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (2015 - 2020).

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác Thi đua – Khen thưởng của tổ chức Công đoàn năm 2019; Hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố và quận Cầu Giấy phát động, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Quận năm 2020, với các nội dung chủ yếu sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực” khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V; Thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước.

          2. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Quận phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của của tổ chức Công đoàn và Quận, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề công tác năm  “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và chủ đề năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” của thành phố Hà Nội năm 2020. Khắc phục hạn chế, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

3. Tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ Quận phải được triển khai sâu rộng từ Quận đến cơ sở, đến từng CNVCLĐ, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, công bằng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn; Gắn phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ với việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chú trọng các phong trào thi đua khối doanh nghiệp.

4. Việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Quận phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận, đơn vị và tổ chức Công đoàn. Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp, những tập thể nhỏ. Phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn để tuyên truyền và nhân rộng.

II- NỘI DUNG THI ĐUA

  1. Đối với khối doanh nghiệp

1.1. Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất, kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp năm 2020, vận động công nhân, lao động (CNLĐ) tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động; đấy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào SXKD và quản lý kinh tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

1.2. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên. Trong đó, tập trung tổ chức chăm lo cho dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm gắn với tuyên truyền những kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, ... của Quận, Thủ đô.

1.3. Thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Coogn đoàn Quận lần thứ V, với các nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể, đối tượng phù hợp, tập trugn cụ thể hóa chủ đề năm Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở vào các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, “Đối mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, “An toàn, vệ sinh thực phẩm”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”, vận động CNLĐ tích cực hưởng ứng thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng,...

1.4. Đẩy mạnh các hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ; chăm lo phúc lợi đoàn viên; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

1.5. Phối hợp với Người sử dụng lao động duy trì tổ chức tốt phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong CNLĐ, tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, Đại hội thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020 – 2025 và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tổ chức biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo hoặc gặp mặt, giao lưu các điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

2. Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp

2.1. Tiếp tục vận động Cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố. Tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động: “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

2.2. Thi đua cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành. Phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới mục tiêu xây dựng quận Cầu Giấy văn minh, hiện đại và xây dựng Thành phố thông minh, sáng tạo.

2.3. Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội  V Công đoàn QuậnNghị quyết Đại hội đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ V. Thi đua đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống thiết thực và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

 Các phong trào thi đua được phát động phải có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị và SXKD của địa phương, ngành, đơn vị. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 18/5/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020); kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

III- THỜI GIAN TỔ CHỨC, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

 Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy cần tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2020 theo 2 đợt như sau:  

+ Đợt 1: Từ tháng 01/01/2020 đến 30/6/2020, với chủ đề  “Mừng Đảng quang vinh – Mừng sinh nhật Bác”. Các phong trào thi đua tập trung hướng về chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 18/5/2020); các hoạt động chào mừng hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

+ Đợt 2: Từ 01/7/2020 đến 31/12/2020, với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tổ chức các phòng trào thi đua chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2020); 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020); kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

IV- GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các giải pháp

1.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua khen thưởng, các nội dung chỉ thị 34- CT/TW, Luật thi đua khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ- CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn, để thống nhất trong tổ chức thực hiện. Từng bước nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.

1.2. Tổ chức phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, cần xác định rõ chủ đề (dễ gọi, dễ nhớ), nội dung (thiết thực, cụ thể, phù hợp), biện pháp tổ chức thực hiện (rõ ràng, có tính khả thi). Tiêu chí đánh giá mang tính định lượng cao, phải bám sát thực tế mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, ngành, đơn vị. Chỉ phát động, triển khai phòng trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia. Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng thành tích chuyên đề, thành tích đột xuất, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp, coi đây là khâu đột phá trong công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn năm 2020. Đảm bảo khen thưởng phải bám sát vào kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.3. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về ý nghĩa của phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và cá nhân; tạo thành động lực góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Quận đề ra, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn trong năm 2020.

1.4. Tổ chức phát động, đăng ký thi đua, xác định rõ nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đảm bảo tính kịp thời, chính xác.

2. Tổ chức thực hiện  

2.1. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị và kế hoạch của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Quận, các Công đoàn cơ sở khẩn trương xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo và phát động thi đua ngay từ đầu năm tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ.

2.2. Tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua và động viên 100% cán bộ, CNVCLĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu thi đua theo Luật Thi đua, khen thưởng, quy chế của LĐLĐ và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã ban hành. Tùy điều kiện cụ thể, các đơn vị lựa chọn hình thức, biện pháp thích hợp với từng ngành nghề, loại hình đơn vị, cơ sở để tổ chức phát động và đăng ký giao ước thi đua phù hợp.

Liên đoàn lao động quận Cầu Giấy sẽ xem xét, đề nghị các cấp gắn biển công trình, sản phẩm của các đơn vị CĐCS chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn năm 2020.

2.3. Giao chuyên đề Chính sách – Pháp luật, là bộ phận thường trực giúp Thường trực, Ban thường vụ LĐLĐ Quận hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công đoàn cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch. Tham mưu Ban thường vụ đánh giá tổng kết phong trào thi đua trong CNVCLĐ Quận năm 2020.

Ban Thường vụ LĐLĐ quận Cầu Giấy yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chuyên môn, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát động phong trào thi đua. Đồng thời sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và báo cáo kết quả về LĐLĐ quận Cầu Giấy theo qui định./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ Thành phố; (để b/c)

- TT Quận ủy, lãnh đạo UBND quận; (để b/c)

- Ban CSPL LĐLĐ TP;

- Hội đồng TĐKT quận Cầu Giấy;

- Các CĐCS trực thuộc; (thực hiện)

- Lưu VP,

CS- PL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký, đóng dấu)

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 16
Tháng 02 : 1.862
Năm 2020 : 3.543