Thursday, 27/02/2020 - 01:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mai Dịch

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1- Năm học 2013 – 2014

 29/01/2018, 16:40
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="756"><tbody><tr><td width="60" valign="top">THỨ</td><td width="72" valign="top">TIẾT</td><td width="125" valign="top">A</td><td width="125" valign="top">B</td><td width="125" valign="top">C</td><td width="125" valign="top">D</td><td width="125" valign="top">E</td></tr><tr><td rowspan="8" width="60">HAI<p> </p><p>­­</p></td><td width="72" valign="bottom">1</td><td width="125">Chào cờ</td><td width="125">Chào cờ</td><td width="125">Chào cờ</td><td width="125">Chào cờ</td><td width="125">Chào cờ</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">2</td><td width="125">Toán</td><td width="125">Toán</td><td width="125">Toán</td><td width="125">Toán</td><td width="125">Học vần</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">3</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">4</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Thể dục</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">5</td><td width="125">Âm nhạc</td><td width="125">Đạo đức</td><td width="125">Thể dục</td><td width="125">Tiếng Anh</td><td width="125">Toán</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">6</td><td width="125">Thể dục</td><td width="125">Âm nhạc</td><td width="125">Tiếng Anh</td><td width="125">Đạo đức</td><td width="125">Đạo đức</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">7</td><td width="125">Đạo đức</td><td width="125">Thể dục</td><td width="125">Đạo đức</td><td width="125">HDH</td><td width="125">HDH</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">8</td><td width="125">HDH</td><td width="125">HDH</td><td width="125">HDH</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">Tiếng Anh</td></tr><tr><td rowspan="8" width="60">BA</td><td width="72" valign="bottom">1</td><td width="125" valign="bottom">Học vần</td><td width="125" valign="bottom">Học vần</td><td width="125" valign="bottom">Học vần</td><td width="125" valign="bottom">Học vần</td><td width="125" valign="bottom">Học vần</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">2</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">3</td><td width="125">Toán</td><td width="125">Toán</td><td width="125">Tiếng Anh</td><td width="125">Toán</td><td width="125">Toán</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">4</td><td width="125">TNXH</td><td width="125">TNXH</td><td width="125">Toán</td><td width="125">Tiếng Anh</td><td width="125">TNXH</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">5</td><td width="125">Mỹ thuật</td><td width="125">HDH</td><td width="125" valign="bottom">TNXH</td><td width="125">TNXH</td><td width="125">HDH</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">6</td><td width="125">HDH</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">Mỹ thuật</td><td width="125">Thể dục</td><td width="125">Tiếng Anh</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">7</td><td width="125">Tiếng Anh</td><td width="125">Mỹ thuật</td><td width="125">HDH</td><td width="125">HDH</td><td width="125">Thể dục</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">8</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">Tiếng Anh</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">HĐTT</td></tr><tr><td rowspan="7" width="60">TƯ</td><td width="72" valign="bottom">1</td><td width="125">Toán</td><td width="125">Tiếng Anh</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">2</td><td width="125">Tiếng Anh</td><td width="125" valign="bottom">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">3</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125" valign="bottom">Toán</td><td width="125">Thư viện</td><td width="125">Toán</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">4</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Toán</td><td width="125">HDH</td><td width="125" valign="bottom">Toán</td><td width="125">Thư viện</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">5</td><td width="125">HDH</td><td width="125">Thư viện</td><td width="125">Âm nhạc</td><td width="125">HDH</td><td width="125">HDH</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">6</td><td width="125">Thư viện</td><td width="125">HDH</td><td width="125">HDH</td><td width="125">Âm nhạc</td><td width="125">HDH</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">7</td><td width="125">HDH</td><td width="125">HDH</td><td width="125">Thư viện</td><td width="125">HDH</td><td width="125">Âm nhạc</td></tr><tr><td rowspan="7" width="60">NĂM</td><td width="72" valign="bottom">1</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">2</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td><td width="125">Học vần</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">3</td><td width="125">Toán</td><td width="125">Toán</td><td width="125">Toán</td><td width="125">Toán</td><td width="125">Toán</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">4</td><td width="125" valign="bottom">Thủ công</td><td width="125">Thủ công</td><td width="125">Thủ công</td><td width="125">HDH</td><td width="125">Mỹ thuật</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">5</td><td width="125">HDH</td><td width="125">HDH</td><td width="125">HDH</td><td width="125">Mỹ thuật</td><td width="125">Thủ công</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">6</td><td width="125">Mỹ thuật</td><td width="125">H ĐTT</td><td width="125">Thể dục</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">HDH</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">7</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">Mỹ thuật</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">Thể dục</td><td width="125">HĐTT</td></tr><tr><td rowspan="7" width="60">SÁU</td><td width="72" valign="bottom">1</td><td width="125">Học vần (TV)</td><td width="125">Thể dục</td><td width="125">Âm nhạc</td><td width="125">Học vần (TV)</td><td width="125">Học vần (TV)</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">2</td><td width="125">Thể dục</td><td width="125">Học vần (TV)</td><td width="125">Học vần (TV)</td><td width="125">Âm nhạc</td><td width="125">Học vần(TNXH)</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">3</td><td width="125">Học vần(TNXH)</td><td width="125">Học vần(TNXH)</td><td width="125">Học vần(TNXH)</td><td width="125">Học vần(TNXH)</td><td width="125">Âm nhạc</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">4</td><td width="125">HDH</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">HDH</td><td width="125">Thủ công</td><td width="125">HĐTT</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">5</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">HDH</td><td width="125">Mỹ thuật</td><td width="125">HDH</td><td width="125">HDH</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">6</td><td width="125">Âm nhạc</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">Mỹ thuật</td><td width="125">HĐTT</td></tr><tr><td width="72" valign="bottom">7</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">Âm nhạc</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">HĐTT</td><td width="125">Mỹ thuật</td></tr><tr><td colspan="2" width="132" valign="top"><p> </p><p> </p></td><td width="125" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Ng.Hồng Thanh </em></strong></p></td><td width="125" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Đỗ Thúy Hạnh</em></strong></p></td><td width="125" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Trần T.Thu Hằng</em></strong></p></td><td width="125" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Ng.T.Thu Giang </em></strong></p></td><td width="125" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Ng. Thu Thuỷ</em></strong></p></td></tr></tbody></table>

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan