Thứ năm, 27/02/2020 - 02:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mai Dịch

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2- Năm học 2013 – 2014

 29/01/2018, 16:41
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="756"><tbody><tr><td width="60" valign="top">THỨ</td><td width="60" valign="top">TIẾT</td><td width="127" valign="top">A</td><td width="127" valign="top">B</td><td width="127" valign="top">C</td><td width="127" valign="top">D</td><td width="127" valign="top">E</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="127">Chào cờ</td><td width="127">Chào cờ</td><td width="127">Chào cờ</td><td width="127">Chào cờ</td><td width="127">Chào cờ</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="127">Tập đọc</td><td width="127">Tập đọc</td><td width="127">Tập đọc</td><td width="127">Tập đọc</td><td width="127">Tập đọc</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="127">Tập đọc</td><td width="127">Tập đọc</td><td width="127">Tập đọc</td><td width="127">Tập đọc</td><td width="127">Tập đọc</td></tr><tr><td width="60" valign="top">HAI</td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="127">Mỹ thuật</td><td width="127">HDH</td><td width="127">Thể dục</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="127">HDH</td><td width="127">Mỹ thuật</td><td width="127">HDH</td><td width="127">Thể dục</td><td width="127">HĐTT</td></tr><tr><td width="60" valign="top">­­</td><td width="60" valign="bottom">7</td><td width="127">HĐTT</td><td width="127">HĐTT</td><td width="127">Mỹ thuật</td><td width="127">HĐTT</td><td width="127">Thể dục</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="127">Chính tả</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Chính tả</td><td width="127">Chính tả</td><td width="127">Chính tả</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Âm nhạc</td><td width="127">Thư viện</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="127">Thể dục</td><td width="127" valign="bottom">Thư viện</td><td width="127">Âm nhạc</td><td width="127">Mỹ thuật</td><td width="127">Kể chuyện</td></tr><tr><td width="60" valign="top">BA</td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="127">Thư viện</td><td width="127">Thể dục</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Âm nhạc</td><td width="127">Mỹ thuật</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="127" valign="bottom">Kể chuyện</td><td width="127">Chính tả</td><td width="127">Kể chuyện</td><td width="127">Kể chuyện</td><td width="127">Âm nhạc</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="127">Âm nhạc</td><td width="127">Kể chuyện</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">7</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HĐTT</td><td width="127">Thư viện</td><td width="127">HĐTT</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="127">Tập đọc</td><td width="127">Tập đọc</td><td width="127">Tập đọc</td><td width="127">Tập đọc</td><td width="127">Tập đọc</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="127">Tập viết</td><td width="127">Tập viết</td><td width="127">Tập viết</td><td width="127">Mỹ thuật</td><td width="127">Tập viết</td></tr><tr><td width="60" valign="top">TƯ</td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="127">Tiếng Anh</td><td width="127">Đạo đức</td><td width="127">Đạo đức</td><td width="127">Tập viết</td><td width="127">Mỹ thuật</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="127">Mỹ thuật</td><td width="127">Tiếng Anh</td><td width="127">HDH</td><td width="127">Đạo đức</td><td width="127">Đạo đức</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="127">Đạo đức</td><td width="127">Mỹ thuật</td><td width="127">Tiếng Anh</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">7</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HDH</td><td width="127">Mỹ thuật</td><td width="127">Tiếng Anh</td><td width="127">HĐTT</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">8</td><td width="127">H ĐTT</td><td width="127">HĐTT</td><td width="127">HĐTT</td><td width="127">HĐTT</td><td width="127">Tiếng Anh</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="127">Chính tả</td><td width="127" valign="bottom">Chính tả</td><td width="127">Chính tả</td><td width="127">Chính tả</td><td width="127">Chính tả</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Âm nhạc</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="127">LT&C</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Âm nhạc</td><td width="127">LT&C</td><td width="127">LT&C</td></tr><tr><td width="60" valign="top">NĂM</td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="127">HDH</td><td width="127">LT&C</td><td width="127">LT&C</td><td width="127">Âm nhạc</td><td width="127">Thư viện</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="127">H ĐTT</td><td width="127">HDH</td><td width="127">Thể dục</td><td width="127">TNXH</td><td width="127">Âm nhạc</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="127">Âm nhạc</td><td width="127">Thể dục</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HDH</td><td width="127">TNXH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">7</td><td width="127">Thể dục</td><td width="127">HĐTT</td><td width="127">HĐTT</td><td width="127">HĐTT</td><td width="127">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="127">TLV</td><td width="127">TLV</td><td width="127">TLV</td><td width="127">TLV</td><td width="127">TLV</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td><td width="127">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top">SÁU</td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="127">Thủ công</td><td width="127">Thủ công</td><td width="127">Thủ công</td><td width="127">Thể dục</td><td width="127">Thủ công</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="127">Tiếng Anh</td><td width="127">TNXH</td><td width="127">TNXH</td><td width="127">Thủ công</td><td width="127">Thể dục</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="127">TNXH</td><td width="127">Tiếng Anh</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HDH</td><td width="127">Tiếng Anh</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">7</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HDH</td><td width="127">HDH</td><td width="127">Tiếng Anh</td><td width="127">H ĐTT</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">8</td><td width="127">H ĐTT</td><td width="127">H ĐTT</td><td width="127">H ĐTT</td><td width="127">H ĐTT</td><td width="127">Tiếng Anh</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="top"> </td><td width="127" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Trần Thị Thoa</em></strong></p></td><td width="127" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Hoàng H.Giang</em></strong></p></td><td width="127" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Đỗ Thị Hoa</em></strong></p></td><td width="127" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Đàm Hoàng Yến</em></strong></p></td><td width="127" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Nguyễn K.Ngân</em></strong></p></td></tr></tbody></table>

Danh sách file (1 files)