Thursday, 27/02/2020 - 02:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mai Dịch

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 – Năm học 2013 – 2014

 29/01/2018, 16:42
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="780"><tbody><tr><td width="60" valign="top">THỨ</td><td width="60" valign="top">TIẾT</td><td width="132" valign="top">A</td><td width="132" valign="top">B</td><td width="132" valign="top">C</td><td width="132" valign="top">D</td><td width="132" valign="top">E</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="132">Chào cờ</td><td width="132">Chào cờ</td><td width="132">Chào cờ</td><td width="132">Chào cờ</td><td width="132">Chào cờ</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="132">TĐ-KC</td><td width="132">TĐ-KC</td><td width="132">TĐ-KC</td><td width="132">TĐ-KC</td><td width="132">TĐ-KC</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="132">TĐ-KC</td><td width="132">Tiếng Anh</td><td width="132">TĐ-KC</td><td width="132">TĐ-KC</td><td width="132">TĐ-KC</td></tr><tr><td width="60" valign="top">HAI</td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="132" valign="bottom">Mỹ thuật</td><td width="132">TĐ-KC</td><td width="132">Toán</td><td width="132">Tiếng Anh</td><td width="132">Thể dục</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="132">Âm nhạc</td><td width="132" valign="bottom">Toán</td><td width="132">HDH</td><td width="132">Toán</td><td width="132">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="132">Toán</td><td width="132">Âm nhạc</td><td width="132">Tin học</td><td width="132">HDH</td><td width="132">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom"> </td><td width="132">HDH</td><td width="132">HDH</td><td width="132">Âm nhạc</td><td width="132">Tin học</td><td width="132">Mỹ thuật</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="132">Thể dục</td><td width="132">Chính tả</td><td width="132">Chính tả</td><td width="132">Chính tả</td><td width="132">Mỹ thuật</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="132">Chính tả</td><td width="132">Thể dục</td><td width="132">Toán</td><td width="132">Mỹ thuật</td><td width="132">Chính tả</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="132">Toán</td><td width="132">Toán</td><td width="132">Mỹ thuật</td><td width="132">Toán</td><td width="132">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top">BA</td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="132">Tập viết</td><td width="132">Tập viết</td><td width="132">Tập viết</td><td width="132">Tập viết</td><td width="132">Tập viết</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="132">TNXH</td><td width="132">TNXH</td><td width="132">TNXH</td><td width="132">Thư viện</td><td width="132">Âm nhạc</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="132">HDH</td><td width="132">Tin học</td><td width="132">HDH</td><td width="132">Âm nhạc</td><td width="132">Thư viện</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom"> </td><td width="132">Tin học</td><td width="132">HDH</td><td width="132">Âm nhạc</td><td width="132">HDH</td><td width="132">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="132">Âm nhạc</td><td width="132">Tập đọc</td><td width="132">Tập đọc</td><td width="132">Tập đọc</td><td width="132">Tiếng Anh</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="132" valign="bottom">Tập đọc</td><td width="132">Âm nhạc</td><td width="132">Tiếng Anh</td><td width="132" valign="bottom">Toán</td><td width="132">Tập đọc</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="132">Tiếng Anh</td><td width="132" valign="bottom">Toán</td><td width="132">Thể dục</td><td width="132">LT&C</td><td width="132" valign="bottom">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top">TƯ</td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="132" valign="bottom">Toán</td><td width="132">LT&C</td><td width="132" valign="bottom">Toán</td><td width="132">Thể dục</td><td width="132">Tin học</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="132">LT&C</td><td width="132">Tin học</td><td width="132">LT&C</td><td width="132">TNXH</td><td width="132">LT&C</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="132">TNXH</td><td width="132">TNXH</td><td width="132">TNXH</td><td width="132">Tin học</td><td width="132">TNXH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom"> </td><td width="132">HDH</td><td width="132">HDH</td><td width="132">HDH</td><td width="132">HDH</td><td width="132">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="132">Chính tả</td><td width="132">Chính tả</td><td width="132">Mỹ thuật</td><td width="132">Âm nhạc</td><td width="132" valign="bottom">Chính tả</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="132">Thể dục</td><td width="132" valign="bottom">Toán</td><td width="132">Chính tả</td><td width="132">Mỹ thuật</td><td width="132">Âm nhạc</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="132">Toán</td><td width="132">Mỹ thuật</td><td width="132">Tin học</td><td width="132">Chính tả</td><td width="132">Thể dục</td></tr><tr><td width="60" valign="top">NĂM</td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="132">Tin học</td><td width="132">Thể dục</td><td width="132" valign="bottom">Toán</td><td width="132">Toán</td><td width="132">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="132">Đạo đức</td><td width="132">Thư viện</td><td width="132">Đạo đức</td><td width="132">Đạo đức</td><td width="132">Đạo đức</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="132">Thư viện</td><td width="132">Đạo đức</td><td width="132">HDH</td><td width="132">TNXH</td><td width="132" valign="bottom">TNXH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">7</td><td width="132">HDH</td><td width="132">HDH</td><td width="132">Thư viện</td><td width="132" valign="bottom">HDH</td><td width="132">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="132">Tiếng Anh</td><td width="132" valign="bottom">TLV</td><td width="132">TLV</td><td width="132">Thể dục</td><td width="132">TLV</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="132" valign="bottom">TLV</td><td width="132">Tiếng Anh</td><td width="132">Thể dục</td><td width="132">TLV</td><td width="132" valign="bottom">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top">SÁU</td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="132" valign="bottom">Mỹ thuật</td><td width="132" valign="bottom">Toán</td><td width="132">Tiếng Anh</td><td width="132">Toán</td><td width="132">Thủ công</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="132" valign="bottom">Toán</td><td width="132" valign="bottom">Mỹ thuật</td><td width="132">Toán</td><td width="132">Tiếng Anh</td><td width="132" valign="bottom">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="132">Thủ công</td><td width="132">Thủ công</td><td width="132">Thủ công</td><td width="132">Thủ công</td><td width="132">Tiếng Anh</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="132">HDH</td><td width="132">HDH</td><td width="132">HDH</td><td width="132">HDH</td><td width="132">Tin học</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom"> </td><td width="132">HĐTT</td><td width="132">HĐTT</td><td width="132">HĐTT</td><td width="132">HĐTT</td><td width="132">HĐTT</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="top"> </td><td width="132" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Trần T. Hải Yến </em></strong></p></td><td width="132" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Trịnh Hoàng Lan</em></strong></p></td><td width="132" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Đỗ Thị Hiếu</em></strong></p></td><td width="132" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Nguyễn Hải Vân </em></strong></p></td><td width="132" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Nguyễn Thị Hạnh</em></strong></p></td></tr></tbody></table>

Danh sách file (1 files)