Thứ năm, 27/02/2020 - 03:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mai Dịch

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 – Năm học 2013 – 2014

 29/01/2018, 16:43
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="768"><tbody><tr><td width="60" valign="top">THỨ</td><td width="60" valign="top">TIẾT</td><td width="130" valign="top">A</td><td width="130" valign="top">B</td><td width="130" valign="top">C</td><td width="130" valign="top">D</td><td width="130" valign="top">E</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="130">Chào cờ</td><td width="130">Chào cờ</td><td width="130">Chào cờ</td><td width="130">Chào cờ</td><td width="130">Chào cờ</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="130">Tập đọc</td><td width="130">Tập đọc</td><td width="130">Tập đọc</td><td width="130">Tập đọc</td><td width="130">Tập đọc</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top">HAI</td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="130">Tiếng Anh</td><td width="130">Đạo đức</td><td width="130">Đạo đức</td><td width="130">Đạo đức</td><td width="130">Âm nhạc</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="130">Đạo đức</td><td width="130">Tiếng Anh</td><td width="130">Lịch sử</td><td width="130">Lịch sử</td><td width="130" valign="bottom">Đạo đức</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="130">Lịch sử</td><td width="130">Lịch sử</td><td width="130">Tiếng Anh</td><td width="130">HDH</td><td width="130">Lịch sử</td></tr><tr><td width="60" valign="top">­­</td><td width="60" valign="bottom">7</td><td width="130">HDH</td><td width="130">HDH</td><td width="130">HDH</td><td width="130">Tiếng Anh</td><td width="130">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="130">Tin học</td><td width="130">Âm nhạc</td><td width="130">TLV</td><td width="130">TLV</td><td width="130">TLV</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="130">Âm nhạc</td><td width="130">Tin học</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="130">TLV</td><td width="130">TLV</td><td width="130">Tin học</td><td width="130">Âm nhạc</td><td width="130" valign="bottom">Chính tả</td></tr><tr><td width="60" valign="top">BA</td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Âm nhạc</td><td width="130">Tin học</td><td width="130" valign="bottom">Khoa học</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="130">Chính tả</td><td width="130">Chính tả</td><td width="130">Chính tả</td><td width="130">Chính tả</td><td width="130">Tin học</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="130">Khoa học</td><td width="130">Khoa học</td><td width="130">Khoa học</td><td width="130">Khoa học</td><td width="130">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">7</td><td width="130">HDH</td><td width="130">HDH</td><td width="130">HDH</td><td width="130">HDH</td><td width="130">Tiếng Anh</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="130">Thể dục</td><td width="130">Mỹ thuật</td><td width="130">Tập đọc</td><td width="130">Tập đọc</td><td width="130">Tập đọc</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="130">Tập đọc</td><td width="130">Thể dục</td><td width="130">Mỹ thuật</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Tập đọc</td><td width="130">Thể dục</td><td width="130">Mỹ thuật</td><td width="130" valign="bottom">LT&C</td></tr><tr><td width="60" valign="top">TƯ</td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="130" valign="bottom">LT&C</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Thể dục</td><td width="130">Mỹ thuật</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="130">Mỹ thuật</td><td width="130">LT&C</td><td width="130">LT&C</td><td width="130">LT&C</td><td width="130">Thể dục</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="130">Kỹ thuật</td><td width="130">Kỹ thuật</td><td width="130">Kỹ thuật</td><td width="130">Kỹ thuật</td><td width="130">Kỹ thuật</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">7</td><td width="130">HDH</td><td width="130">HDH</td><td width="130">HDH</td><td width="130">HDH</td><td width="130">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="130">Tin học</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Tin học</td><td width="130">LT&C</td><td width="130">LT&C</td><td width="130">LT&C</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="130">LT&C</td><td width="130">LT&C</td><td width="130">Khoa học</td><td width="130">Âm nhạc (Mỹ thuật)</td><td width="130">Khoa học</td></tr><tr><td width="60" valign="top">NĂM</td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="130">Khoa học</td><td width="130">Khoa học</td><td width="130">Kể chuyện</td><td width="130">Khoa học</td><td width="130">Âm nhạc (Mỹ thuật)</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="130">Âm nhạc (Mỹ thuật)</td><td width="130">Kể chuyện</td><td width="130">Tin học</td><td width="130">Kể chuyện</td><td width="130" valign="bottom">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="130">Kể chuyện</td><td width="130">Âm nhạc (Mỹ thuật)</td><td width="130">HDH</td><td width="130">Tin học</td><td width="130">Tiếng Anh</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">7</td><td width="130">HDH</td><td width="130">HDH</td><td width="130">Âm nhạc (Mỹ thuật)</td><td width="130">HDH</td><td width="130" valign="bottom">Tin học</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">1</td><td width="130">Tiếng Anh</td><td width="130" valign="bottom">TLV</td><td width="130" valign="bottom">TLV</td><td width="130" valign="bottom">TLV</td><td width="130" valign="bottom">TLV</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">2</td><td width="130" valign="bottom">TLV</td><td width="130">Tiếng Anh</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Toán</td></tr><tr><td width="60" valign="top">SÁU</td><td width="60" valign="bottom">3</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Thể dục</td><td width="130">Tiếng Anh</td><td width="130">Địa lý</td><td width="130">Địa lý</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">4</td><td width="130">Địa lý</td><td width="130">Toán</td><td width="130">Thể dục</td><td width="130">Tiếng Anh</td><td width="130" valign="bottom">Kể chuyện</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">5</td><td width="130">HDH</td><td width="130">Địa lý</td><td width="130">Địa lý</td><td width="130">Thể dục</td><td width="130">HDH</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">6</td><td width="130">HĐTT</td><td width="130">HDH</td><td width="130">HDH</td><td width="130">HDH</td><td width="130">Thể dục</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="bottom">7</td><td width="130">Thể dục</td><td width="130">HĐTT</td><td width="130">HĐTT</td><td width="130">HĐTT</td><td width="130">HĐTT</td></tr><tr><td width="60" valign="top"> </td><td width="60" valign="top"> </td><td width="130" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Ngô Thị Ngân</em></strong></p></td><td width="130" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Trần T.Kim Liên</em></strong></p></td><td width="130" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Nguyễn Minh Thu</em></strong></p></td><td width="130" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Ng. Thanh Hoa</em></strong></p></td><td width="130" valign="top"><strong><em>GV chủ nhiệm</em></strong><p> </p><p><strong><em>Đỗ Phương Thùy</em></strong></p></td></tr></tbody></table>

Danh sách file (1 files)