Sunday, 05/12/2021 - 03:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mai Dịch

Kế hoạch “3 công khai, 4 kiểm tra” Năm học 2017 – 2018

Ket qua hoc tap 2016-2017Kế hoạch “3 công khai, 4 kiểm tra” Năm học 2017 – 2018
Tài liệu đính kèm: Tải về

Ket qua hoc tap 2016-2017Kế hoạch “3 công khai, 4 kiểm tra” Năm học 2017 – 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG TIỂU HỌCMAI DỊCH


Số:       /KH-THMD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Cầu Giấy, ngày 20 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện “3 công khai và 4 kiểm tra”

Năm học 2017-2018

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-PGD ngày 19/9/2017 về Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017 – 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy;

Trường Tiểu học Mai Dịch lập Kế hoạch thực hiện “3 công khai và 4 kiểm tra” năm học 2017-2018 như sau:

  1. I. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và  tinh  thần cộng đồng trong  công tác.

- Quản lý tốt việc thu, chi ngân sách cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan, chống các biểu  hiện tiêu cực  trong đơn vị, từ  đó xây dựng tập thể có tình đoàn kết nội bộ tốt.

- Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đượcgiao.

- Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ  huynh và nhân dân trên địabàn.

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong trường học.

- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý  nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáodục.

II. Nội dung thực hiện

1. Nội dung thực hiện 3 công khai:

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục:

Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Theo Biểu mẫu 05).

b) Chất lượng giáo dục thực tế:

Số học sinh xếp loại theo đánh giá về năng lực, phẩm chất; đánh giá về kết quả học tập theo TT30 và TT22 , tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi (theo Biểu mẫu 06).

c) Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia:

Kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.

d) Kiểm định nhà trường:

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

(Kết luận của đoàn kiểm tra đánh giá).

1.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường

a) Cơ sở vật chất:

Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (theo Biểu mẫu 07).

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

- Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (theo Biểu mẫu 08).

- Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học.

1.3. Công khai thu chi tài chính

Thực hiện công khai các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.

Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học.

Công khai các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hộihọp, hội thảo, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

Công khai kết quả kiểm toán (nếu có)

III.Hình thức và thời điểm công khai:

a. Hình thức:

-  Công khai trên website của nhà trường: http://truong-th-maidich.caugiay.edu.vn/

-  Niêm yết công khai tại nhàtrường.

-  Công khai trong các kỳ họp, hội nghị ban đại diện CMHS.

b. Thời điểm công khai:

Công khai vào đầu năm học, cuối kỳ, cuối năm, khi có các văn bản chỉ đạo và các thời điểm đánh giá các hoạt động.

2. Nội dung thực hiện 4 kiểm tra:

2.1. Kiểm tra việc phân bổ ngân sách

- Kiểm tra việc công khai dự toán ngân sách của nhà trường.

2.2. Kiểm tra các khoản thu đầu năm

- Kiểm tra việc thực hiện thu các khoản đầu năm học (bao gồm thu theo quy định và các khoản đóng góp tự nguyện).

- Kiểm tra  biên bản họp BGH, Liên tịch, họp Ban đại diện CMHS trường, họp HĐSP, họp PHHS các lớp.

2.3. Kiểm tra về chi ngân sách

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, nâng lương, nâng lương trước hạn, chế độ phụ cấp cho giáo viên và các khoản chi ngân sách khác.

- Tiến hànhkiểm tra 2 lần trong năm: vào cuối kỳ 1 và cuối năm học

2.4. Kiểm tra chất lượng giáo dục

- Kiểm tra sau mỗi đợt kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ và cuối năm học.

VI. Tổ chức thực hiện

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thanh, kiểm tra nội bộ đến giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.

- Triển khai các hoạt động tự kiểm tra và đánh giá kết quả để kịp thời đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng quản lý của nhà trường.

- Chỉ đạo Ban TTND, Ban KTNB tiến hành kiểm tra theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.

- Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

+ Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

+ Đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch thực hiện “3 công khai và 4 kiểm tra” năm học 2017-2018 của trường Tiểu học Mai Dịch./.

Nơi nhận:

- Các tổ CM;

- Lưu: VT, Hồ sơ.

HIỆU TRƯỞNG

Phan Quỳnh Ngọc

KH-3-công-khai-4-kiểm-tra-THMD-17-18

Ket qua hoc tap 2016-2017

Nguồn: truong-th-mai-dich.caugiay.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 34
Tháng 12 : 170
Năm 2021 : 23.218